Μαρινόπουλος: Συμφωνία διάσωσης

Μαρινόπουλος: Συμφωνία διάσωσης

Ελλάδα/Κόσμος29 Σεπτεμβρίου 2016

Υπεγράφησαν τα τελικά κείμενα στη συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και των τριών εταιρειών (Ξυνός, Πειραϊκό και Express Market) με τις εμπλεκόμενες τράπεζες, τη διοίκηση της Σκλαβενίτης και τους μετόχους της Μαρινόπουλος.

Το σχέδιο διάσωσης θα διατεθεί στην αγορά προκειμένου οι πιστωτές να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και να δηλώσουν την τελική δεσμευτική ενυπόγραφη συναίνεσή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Συμφωνία Εξυγίανσης για τη Μαρινόπουλος Α.Ε., η νέα χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέσω έκδοσης από τη νέα εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 352 εκατ. ευρώ.

Από τη Σκλαβενίτης θα προέλθουν μέσω των ιδίων κεφαλαίων που θα συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: 75 εκατ. ευρώ αμέσως πριν από την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και 50 εκατ. ευρώ έως και την 31.12.2019.

Τι προβλέπει η συμφωνία για τον Μαρινόπουλο

Για τους εργαζόμενους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6,3 εκατ. ευρώ έως την 30/6/2016 και έχουν ήδη εξοφληθεί. Οι ενεργές συμβάσεις εργασίας, ως είχαν κατά την 30.06.2016, μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία.

Στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται και μεταφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς εκμισθωτές αποκλειστικά και μόνον από δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων της αλυσίδας έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν σε 76.155.449 ευρώ. Μέρος των ανωτέρω οφειλών έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής: Υπόλοιπο οφειλής έως 50.000 ευρώ σε 8 δόσεις, πάνω από 50.000 και έως 200.000 σε 18 δόσεις και πάνω από 200.000 ευρώ σε 36 δόσεις.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς ανέγγυους προμηθευτές ανέρχεται σε ποσό 647.155.919 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 43,4% των συνολικών οφειλών της αλυσίδας.

Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών από τη νέα εταιρεία, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη μεταβίβασή τους σε αυτή, θα γίνει εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Από το σύνολο των κατά την 30.06.2016 υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας  αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, διαγράφονται σε ποσοστό 50%.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και οφειλές, όπως διαγράφηκαν και απομειώθηκαν διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπαγωγή της Μαρινόπουλος στις διαδικασίες του άρθρου 106 βθ, πάνω στις οποίες στηρίζεται το εγχείρημα διάσωσης, απαιτείται η συναίνεση του 60% των πιστωτών, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό 40% των πιστωτών που έχουν εξασφαλίσεις.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας η Μαρινόπουλος ΑΕ, η Σκλαβενίτης ΑΕΕ και οι τράπεζες αποδύονται σε αγώνα ταχύτητας προκειμένου, εάν είναι δυνατόν, έως το μεσημέρι της Παρασκευής να έχουν αποσπάσει την έγγραφη συναίνεση των πιστωτών και το σχέδιο να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 β και θ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος