Διαδικτυακά οι καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία

Διαδικτυακά οι καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία

Ελλάδα/Κόσμος11 Αυγούστου 2016

Διαδικτυακά θα γίνονται πλέον επώνυμα ή ανώνυμα οι καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω της ιστοσελίδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 2458/ 10.8.2016 προβλέπει την απλούστευση των διαδικασιών Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ.

Με βάση του άρθρο 2 για τις υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και άλλων εγγράφων προβλέπεται μεταξύ άλλων πως οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 τα περιγραφόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ως εξής:

1. Eκ μέρους των εργοδοτών

• Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

• Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού

• Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

• Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

• Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

• Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

• Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία

• Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

• Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

• Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

• Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

• Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία

• Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

• Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

• Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφα-λείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)

• Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων

• Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

• Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται

• Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

• Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων

• Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπό-μενων ενδίκων βοηθημάτων

• Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

• Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

2. Εκ μέρους των εργαζομένων

• Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

• Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

• Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

• Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

• Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

• Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος