Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων στο δήμο μας

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων στο δήμο μας

Εν Δήμω > Ειδήσεις31 Αυγούστου 2015

Με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδοτών  μίσθωσης των κυλικείων:

 • 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΗΤΟΥ,ΤΗΛ 2109940880
 • ΕΠΑΛ  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 19 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΤΗΛ. 2109635236
 • 1o ΚΑΙ 2Οo ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, 33Η  ΟΔΟΣ, ΤΗΛ. 2109628665-2109645993

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και να πρωτοκολλήσουν  τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται  έως και την Παρασκευή 4/9/2015 και ώρα 13.00 στα γραφεία  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης , 25η οδός Ελληνικό.

Ο Διαγωνισμός και η υποβολή των οικονομικών  προσφορών θα γίνει την Δευτέρα  7/9/2015  στην αίθουσα συνεδριάσεων π. Δημαρχείου Ελληνικού Δνση 25η οδός πλ. Αγίας Τριάδος , ως εξής:

 1. Ωρα 12.00    2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 2. ΩΡΑ 13.00    ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 3. ΩΡΑ 14.00   1Ο ΚΑΙ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 1. Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
 2. Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού

 Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:

 • Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
 • Συνταξιούχοι
 • Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
 • Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,7,8 και 9 του Νόμου 2683/1999 ΦΕΚ 19 τ.Α΄9-2-199 & 3528/2007(ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η σύμβαση εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου θα διαρκέσει για έξι χρόνια .

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ

Το ετήσιο μίσθωμα, θα καταβάλλεται στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης σε 3 δόσεις ήτοι:

 • Πρώτη δόση : 30 Νοεμβρίου
 • Δεύτερη δόση : 28 Φεβρουαρίου
 • Τρίτη δόση : 31 Μαΐου

To μίσθωμα βαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου 3,6% που σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της εκμισθώτριας θα καταβάλλεται  εξ΄ ημισείας (1,8%).   

Το μίσθωμα των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

Πλαίσιο κειμένου: υ =1/189ΧαΧβΧγ

Όπου :

 • υ  είναι το ύψος των δόσεων
 • 189 οι εργάσιμες
 • α είναι η προσφορά
 • β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται ο δόσεις
 • γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του σχολείου. Στον αριθμός αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο.

 Κατά την περίοδο, από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος .

 Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι:

Α. ΄Εγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή του στο διαγωνισμό

Β. ΄Εγγραφη οικονομική προσφορά που θα εμπεριέχει το προσφερόμενο χρηματικό ποσό για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και χωρίς σβησίματα ξυσίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογραφείται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση την μονογραφεί και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

Γ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα

Δ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή

Ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

ΣΤ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

Ζ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Η. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται χρηματικό ποσό εγγύησης τριακοσίων (300,00) τουλάχιστον ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή Τραπέζης υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του πλειοδότη, στον οποίο θα κατακυρωθεί η παραχώρηση του κυλικείου, που θα πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείτε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξη της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Θ. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Ι. Ότι άλλο δικαιολογητικό κρίνεται από την Σχολική Επιτροπή αναγκαίο να προσκομισθεί δίχως να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται  και θα πρωτοκολλούνται στα Γραφεία  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης , (25η οδός Ελληνικό) .

ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε υποψήφιος εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο μερική ή ολική καθ΄οιονδήποτε τρόπο.
 2. Ο προσφέρων, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα , όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης  και των ανωτέρω ΚΥΑ όπως ισχύουν.
 3. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
 4. Είναι υποχρεωτική η  χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
 5. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ
 6. Για την λειτουργία του  κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας.
 7. Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την ΔΥ1γ/Γ.Π/ οικ 93828 (ΦΕΚ 1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά και ο εκμεταλλευτής του κυλικείου οφείλει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις.
 8. Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δντη του σχολείου
 9. Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
 10. Το κυλικείο μετέχει στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος βάσει ενδιάμεσου μετρητή και μι τιμή μονάδος ανά kwh που προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της ΔΕΗ.  Η καταβολή του ποσού θα γίνεται μαζί με το ποσό των δόσεων στις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται οι δόσεις.

 Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Με ευθύνη Του Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και του Δημαρχείου και στη Διαύγεια. 

Τριμελείς  επιτροπές  Διενέργειας των Πλειοδοτικών  διαγωνισμών ως εξής:

Α. Για τον διαγωνισμό του 2ου Γυμνασίου Αργυρούπολης :

 • Καλημεράκη Ευδοξία , Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αργυρούπολης
 • Δροσάκη Σοφία, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο κ. κ. Λάμπρο Χρίστου
 • Φιλίππου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Γονέων στην Σχολική Επιτροπή με αναπληρώτρια την Κάραλη Ολυμπίτη Αντα 

Β.  Για τον διαγωνισμό του ΕΠΑΛ Αργυρούπολης :

 • Ταλαμάγκας Χρήστος  , Διευθυντής  του ΕΠΑΛ Αργυρούπολης
 • Δροσάκη Σοφία, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο κ. κ. Λάμπρο Χρίστου
 • Φιλίππου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Γονέων στην Σχολική Επιτροπή με αναπληρώτρια την Κάραλη Ολυμπίτη Αντα

Γ.  Για τον διαγωνισμό του 1ου και 2ου Γυμνασίου Ελληνικού  :

 • 1. Σταρρά Μαριάνθη    , Διευθύντρια   του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού  με αναπληρωτή τον κ. Μιχάλη Φουρφουρή   Διευθυντή  του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού
 • Δροσάκη Σοφία, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο κ. κ. Λάμπρο Χρίστου
 • Φιλίππου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Γονέων στην Σχολική Επιτροπή με αναπληρώτρια την Κάραλη Ολυμπίτη Αντα

 

 

 

 

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ειδήσεις