Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Εν Δήμω > Δημοτικό Συμβούλιο24 Ιουνίου 2015

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/6/2015

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ. 4 του ν. 3852/2010 και των εργασιών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σας προσκαλούµε να προσέλθετε στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου στην οδό Κύπρου 97 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Σώµατος, που θα γίνει στις 24/6/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης τα παρακάτω :

1  ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 419/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 101/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2  ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Α)ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΛΑΜΠΡΑΚΗ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Β)MΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

3  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4 Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλος της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής και έγκριση αυτής για το έργο: "Προµήθεια και Τοποθέτηση Πινακίδων Κυκλοφοριακής Σήµανσης

5  Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλος της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής και έγκριση αυτής για το έργο: “Συντήρηση Πινακίδων Σήµανσης 2008

6  “Έκτακτη Οικονοµική Ενίσχυση άπορων κατοίκων”

7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 12,75€ ΣΤΗΝ κ. ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ ΝΤΙΑΝΑ

8  ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ REMEDY ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

                                                                   

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο